شکست عشقی

810

معمولا طب رایج برای افسردگی ناشی از شکست عشقی و عاطفی داروهای مشابهی تجویز می کند در حالی که در هومیوپاتی نوع شکست عاطفی , احساس درونی فرد و علایم ایجاد شده بسیار مهم است و براساس این سه فاکتور دارو تجویز می کند.
توجه به تفاوتها فردی برای تجویز دارو از عوامل موفقیت درمان هومیوپاتی است.